REGULAMIN SERWISU WWW.E-DRUK.COM

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego, działającego pod adresem www.e-druk.com, produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
2. Serwis internetowy prowadzony jest przez firmę: Agencja Reklamowa ART STUDIO Andrzej Szyszka, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego www.e-druk.com (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Agencja Reklamowa ART STUDIO Andrzej Szyszka ul. Powstańców Listopadowych 3, 35-606 Rzeszów, NIP: 813-115-31-39, REGON: 690489297, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 570 22 55 22, e-mail: kontakt@e-druk.com.
4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów związanych lub niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej: „Konsumentami”), osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.e-druk.com zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.
5. Drukarnia e-druk.com nie jest sklepem internetowym, ani nie jest sklepem prowadzącym sprzedaż wysyłkową. Drukarnia e-druk.com nie prowadzi działalności produkcyjnej, a tym samym nie prowadzi sprzedaży wyrobów fabrykowanych masowo. Drukarnia e-druk.com prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu usługi druku w oparciu o Zamówienia - według indywidualnych projektów i wzorów Zleceniodawców - Usługi Personalizowane (usługi o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. zamówienia indywidualne).

§ 2  Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu www.e-druk.com.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy,
realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.e-druk.com, a następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu zamówienia) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
5. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
6. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. W zależności od wybranego Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
7. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.e-druk.com oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
8. Materiały do druku - pliki graficzne
a) Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przesłane na serwer FTP Serwisu udostępniony Kupującemu oraz przygotowane według poniższej specyfikacji Serwisu www.e-druk.com:
-projekt w skali 1:1,
-spady po 3 mm z każdej strony,
-rozdzielczość 300 dpi,
-tryb kolorów standardowej palety CMYK (nie RGB),
-fonty zmienione na krzywe,
-znaczniki cięcia wg formatu zgodnego ze zleceniem,
-elementy graficzne i tekstowe w odległości nie mniejszej niż 4 mm od linii cięcia,
-projekt bez warstw (spłaszczony),
-zalecany format pliku do druku to PDF, TIFF, PSD, JPG, CDR.
b) Drukarnia e-druk.com nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne z w/w wytycznymi materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
c) Serwis www.e-druk.com nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
d) Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Pliki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.
9. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
10. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis www.e-druk.com będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to konieczne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
13. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
14. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
15. Klient ma do wyboru dwie formy dostawy: kurierem pod wskazany w zamówieniu adres lub odbiór własny w siedzibie Drukarni.
16. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
a) od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji albo
b) od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
17. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Kupującego. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt.
18. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
19. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
20. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił.
21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
a) otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
b) otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
c) braku możliwości kontaktu z Kupującym, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia,
d) w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu,
e) nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie wznowione przez Kupującego.
23. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.
6. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. Poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 5 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia zawarcia umowy.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@e-druk.com.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Agencja Reklamowa ART STUDIO
Andrzej Szyszka
ul. Powstańców Listopadowych 3
35-606 Rzeszów
NIP: 813-115-39-31
e-mail: kontakt@e-druk.com

„Ja ………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...
Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
Imię i nazwisko konsumenta ………..
Adres konsumenta ……………..
Podpis konsumenta …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ………………….”
(*) niepotrzebne skreślić

3. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
8. Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt 5 niniejszego regulaminu, Drukarnia e-druk.com wykonuje wyłącznie usługi o indywidualnych właściwościach określonych w zamówieniu przez Konsumenta (Usługi Personalizowane) dlatego na podstawie Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
9. Reklamację należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Agencja Reklamowa ART STUDIO Andrzej Szyszka , ul. Powstańców Listopadowych 3, 35-606 Rzeszów, NIP: 813-115-39-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@e-druk.com.
10. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@e-druk.com.
11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
12. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony lub nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 9 powyżej.
13. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego i oświadcza, że nie będzie udostępniał danych Kupującego do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
2. Dane osobowe i adresowe, wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu zamówienia lub konta w serwisie www.e-druk.com, są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia poprzez kontakt e- mailowy: kontakt@e-druk.com.

§ 7 Własność intelektualna

Adres strony www.e-druk.com, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniony przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.e-druk.com bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.e-druk.com.
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 10 grudnia 2017r.